Estás haciendo el Test Numero 1280

Los usuarios registrados de forma gratuita
pueden pedir mas de 20 preguntas y no encontraran publicidad en los tests

Informacion OPOSICIÓN SUBALTERNOS/AS2010
Etiquetas Galicia Subalterno
Numero de preguntas 33
Situacion Preguntas independientes.
Quiero hacer preguntas o

¿Cal dos seguintes servicios non é obrigatorio que sexa prestado nun municipio que conte con menos de 20.000 habitantes?
c) Biblioteca pública.
b) Tratamento de residuos
a) Prestación de servicios sociais
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Que artigo da Lei 7/1985, de 2 de abril, recolle as competencias que deben ser exercidas polos Concellos?
a) O Art. 25.1
c) O Art. 21.3
b) O Art. 29.2
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Son tipos de campo en Ms Access:
c) Texto, numérico, Autonumérico, asistente para búsquedas.
b) Numérico. Si/no. Obxecto Ole, dataa/hora, formulario.
a) Texto, autonumérico, memo, moeda, hipervínculo, macros.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Das seguintes opcións ¿cales son navegadores de Internet?
a) Netscape Navigator 4.6 e Internet Explorer 5.0
c) Internet Explorer 5.0 e Outlook Express
b) Netscape Navigator 4.6 e Outlook Express
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Qué é o expurgo?
b) A reconstrucción de documentos eliminados
a) A destrucción física de documentos non válidos
c) Ningunha das respostas anteriores é correcta
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Se queremos crear unha páxina Web con Ms Word, debemos gardar o arquivo como:
c) Documento de texto Ms-Dos con deseño.
b) Documento HTML.
a) Documento de WordPerfect
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Os municipios exercen competencias delegadas con arranxo á lexislación de :
c) Todas as respostas son correctas.
a) O Estado.
b) As Comunidades Autónomas correspondentes.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

O correo electrónico ou e-mail:
a) Permite enviar mensaxes escritos unicamente
c) Permite enviar mensaxes escritos e arquivos
b) Permite enviar mensaxes escritos e imaxes unicamente
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

O procedemento administrativo pode iniciarse:
c) De oficio ou a solicitude de persoa interesada
b) De oficio ou por acordo do órgano competente
a) De oficio exclusivamente
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

el sistema de notación da CDU (Clasificación Decimal Universal) constrúese con:
a) Cifras árabes
c) Con números romanos e letras maiúsculas
b) Números romanos
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro


Nota Correctas Incorrectas Sin contestar Total
? ? ? ? ?
Ir a la barra de herramientas