Estás haciendo el Test Numero 1280

Los usuarios registrados de forma gratuita
pueden pedir mas de 20 preguntas y no encontraran publicidad en los tests

Informacion OPOSICIÓN SUBALTERNOS/AS2010
Etiquetas Galicia Subalterno
Numero de preguntas 33
Situacion Preguntas independientes.
Quiero hacer preguntas o

¿De qué tipo de personalidade xurídica gozan os municipios?
a) Propia.
c) Organizativa.
b) Plena.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Os servizos da rede:
a) Son programas a os que podemos acceder na rede
b) Son os datos a os que podemos acceder na rede
c) Son os recursos compatibles a os que podemos acceder a través da rede
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Que artigo da Lei 7/1985, de 2 de abril, recolle as competencias que deben ser exercidas polos Concellos?
a) O Art. 25.1
b) O Art. 29.2
c) O Art. 21.3
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Na celebración dun campionato, a misión do conserxe é:
a) Velar polo bo uso das instalacións
c) Controlar a venda de entradas
b) Asistir á celebración do evento
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

O correo electrónico ou e-mail:
b) Permite enviar mensaxes escritos e imaxes unicamente
c) Permite enviar mensaxes escritos e arquivos
a) Permite enviar mensaxes escritos unicamente
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Cando se conclúe un expediente remítese ao:
c) Presidencia.
a) Secretario
b) Órgano que haxa de decidir.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Qué órgano é competente para realizar o nomeamento do persoal funcionario?
a) O Alcalde
c) A Xunta de Goberno Local.
b) O Pleno
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Qué ordenación require un fondo de libre acceso?
a) Alfabética de título
b) Sistemática
c) Alfabética de autor
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Qué artigo da Constitución establece o principio de autonomía dos Municipios?
c) 142
b) Ningún artigo da Constitución establece o principio de autonomía para os municipios
a) 140
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Cando cesa O persoal interino?
c) Cando a súa praza sexa ocupada por persoal funcionario de carreira.
a) Cando o estableza o Pleno
b) Cando se cumpra o termino do seu contrato.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro


Nota Correctas Incorrectas Sin contestar Total
? ? ? ? ?
Ir a la barra de herramientas