Estás haciendo el Test Numero 1280

Los usuarios registrados de forma gratuita
pueden pedir mas de 20 preguntas y no encontraran publicidad en los tests

Informacion OPOSICIÓN SUBALTERNOS/AS2010
Etiquetas Galicia Subalterno
Numero de preguntas 33
Situacion Preguntas independientes.
Quiero hacer preguntas o

O tamaño do papel A3 segundo la táboa de formatos DIN e:
c) 420 x 594
b) 297 x 420
a) 210 x 297
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Os servizos da rede:
a) Son programas a os que podemos acceder na rede
b) Son os datos a os que podemos acceder na rede
c) Son os recursos compatibles a os que podemos acceder a través da rede
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Os municipios exercen competencias delegadas con arranxo á lexislación de :
b) As Comunidades Autónomas correspondentes.
c) Todas as respostas son correctas.
a) O Estado.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Na celebración dun campionato, a misión do conserxe é:
c) Controlar a venda de entradas
a) Velar polo bo uso das instalacións
b) Asistir á celebración do evento
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

A Lei de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común é de:
a) 27 de febreiro de 1993.
c) 26 de novembro de 1992.
b) 27 de agosto de 1992.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

O contrato do persoal laboral pertencente a un Concello rexese por:
c) O Estatuto Básico do Persoal Laboral da Comunidade Autónoma.
a) O Estatuto dos Funcionarios Laborais da Administración do Estado.
b) O Estatuto dos Traballadores
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Das seguintes opcións ¿cales son navegadores de Internet?
c) Internet Explorer 5.0 e Outlook Express
b) Netscape Navigator 4.6 e Outlook Express
a) Netscape Navigator 4.6 e Internet Explorer 5.0
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Nunha folla de cálculo, a intersección dunha determinada fila cunha determinada columna denominase:
b) Cruceta
c) Cela
a) Punto de intersección
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Cando cesa O persoal interino?
a) Cando o estableza o Pleno
c) Cando a súa praza sexa ocupada por persoal funcionario de carreira.
b) Cando se cumpra o termino do seu contrato.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Que función corresponde ao Subalterno en relación coas persoas alleas ao Servizo?
b) Indicarlles a Unidade ou Oficina á que han de dirixirse
c) As dúas anteriores son correctas.
a) Controlar as entradas de estas no Centro
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro


Nota Correctas Incorrectas Sin contestar Total
? ? ? ? ?
Ir a la barra de herramientas