Estás haciendo el Test Numero 1278

Los usuarios registrados de forma gratuita
pueden pedir mas de 20 preguntas y no encontraran publicidad en los tests

Informacion
Etiquetas Personal Subalterno Subalterno
Numero de preguntas 33
Situacion Preguntas independientes.
Quiero hacer preguntas o

¿Cal dos seguintes servicios non é obrigatorio que sexa prestado nun municipio que conte con menos de 20.000 habitantes?
c) Biblioteca pública.
a) Prestación de servicios sociais
b) Tratamento de residuos
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

A signatura topográfica é:
a) O número de orde que se da a unha obra cando entra na biblioteca
b) Un signo formado por cifras e letras que indica o lugar físico que ocupa o libro na biblioteca
c) A etiqueta que se pon no lombo do libro
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

O tamaño do papel A3 segundo la táboa de formatos DIN e:
c) 420 x 594
b) 297 x 420
a) 210 x 297
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Nun ordenador son periféricos de entrada:
b) O escaner e o lector de código de barras
a) O rato e o monitor.
c) Impresora e Modem.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

O selector para o axuste do contraste dunha fotocopiadora encontrase en:
b) No panel de control
c) Na unidade de banda de fusión
a) Na unidade de rolo de transferencia de imaxes
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Nunha folla de cálculo, a intersección dunha determinada fila cunha determinada columna denominase:
c) Cela
b) Cruceta
a) Punto de intersección
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Cal dos seguintes non é un sistema de tratamento de textos?
c) PC-WORD
b) WORD PERFECT
a) WORD-STAR
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Que función corresponde ao Subalterno en relación coas persoas alleas ao Servizo?
c) As dúas anteriores son correctas.
a) Controlar as entradas de estas no Centro
b) Indicarlles a Unidade ou Oficina á que han de dirixirse
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

O contrato do persoal laboral pertencente a un Concello rexese por:
b) O Estatuto dos Traballadores
c) O Estatuto Básico do Persoal Laboral da Comunidade Autónoma.
a) O Estatuto dos Funcionarios Laborais da Administración do Estado.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

A notificación dun acto administrativo, debe ser cursada ao interesado no prazo de:
b) 15 días desde a data que consta no rexistro de saída
a) 10 días a partir da data na que foi dictado
c) Non existe prazo de entrega
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro


Nota Correctas Incorrectas Sin contestar Total
? ? ? ? ?
Ir a la barra de herramientas