Estás haciendo el Test Numero 1278

Los usuarios registrados de forma gratuita
pueden pedir mas de 20 preguntas y no encontraran publicidad en los tests

Informacion
Etiquetas Personal Subalterno Subalterno
Numero de preguntas 33
Situacion Preguntas independientes.
Quiero hacer preguntas o

Cando se conclúe un expediente remítese ao:
b) Órgano que haxa de decidir.
a) Secretario
c) Presidencia.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

O selector para o axuste do contraste dunha fotocopiadora encontrase en:
a) Na unidade de rolo de transferencia de imaxes
c) Na unidade de banda de fusión
b) No panel de control
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Os elementos do municipio son:
a) Alcalde e Concelleiros.
b) O territorio, a poboación e a organización
c) As comisiones informativa, os Tenentes de Alcalde e os Concelleiros
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Que artigo da Lei 7/1985, de 2 de abril, recolle as competencias que deben ser exercidas polos Concellos?
b) O Art. 29.2
a) O Art. 25.1
c) O Art. 21.3
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

O contrato do persoal laboral pertencente a un Concello rexese por:
c) O Estatuto Básico do Persoal Laboral da Comunidade Autónoma.
a) O Estatuto dos Funcionarios Laborais da Administración do Estado.
b) O Estatuto dos Traballadores
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Cal dos seguintes non é un sistema de tratamento de textos?
b) WORD PERFECT
a) WORD-STAR
c) PC-WORD
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

O código binario utilizado polos ordenadores esta baseado na utilización de:
b) O -1 e o 0
c) O 0 e o 1
a) O 1 e o 2
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿De qué tipo de personalidade xurídica gozan os municipios?
a) Propia.
c) Organizativa.
b) Plena.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Cal dos seguintes servicios non é obrigatorio que sexa prestado nun municipio que conte con menos de 20.000 habitantes?
c) Biblioteca pública.
a) Prestación de servicios sociais
b) Tratamento de residuos
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Os municipios exercen competencias delegadas con arranxo á lexislación de :
b) As Comunidades Autónomas correspondentes.
c) Todas as respostas son correctas.
a) O Estado.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro


Nota Correctas Incorrectas Sin contestar Total
? ? ? ? ?
Ir a la barra de herramientas