Estás haciendo el Test Numero 1278

Los usuarios registrados de forma gratuita
pueden pedir mas de 20 preguntas y no encontraran publicidad en los tests

Informacion
Etiquetas Personal Subalterno Subalterno
Numero de preguntas 33
Situacion Preguntas independientes.
Quiero hacer preguntas o

Cando se conclúe un expediente remítese ao:
c) Presidencia.
a) Secretario
b) Órgano que haxa de decidir.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Os municipios exercen competencias delegadas con arranxo á lexislación de :
c) Todas as respostas son correctas.
b) As Comunidades Autónomas correspondentes.
a) O Estado.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Cando se rexistra unha obra en varios volumes:
b) Asignáselle un número de rexistro a cada volume e outro á obra completa
c) Asignáselle o mesmo número de rexistro a todos os volumes
a) Asignáselle un número de rexistro a cada volume
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Qué ordenación require un fondo de libre acceso?
b) Sistemática
a) Alfabética de título
c) Alfabética de autor
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

A signatura topográfica é:
b) Un signo formado por cifras e letras que indica o lugar físico que ocupa o libro na biblioteca
a) O número de orde que se da a unha obra cando entra na biblioteca
c) A etiqueta que se pon no lombo do libro
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Cal dos seguintes servicios non é obrigatorio que sexa prestado nun municipio que conte con menos de 20.000 habitantes?
a) Prestación de servicios sociais
b) Tratamento de residuos
c) Biblioteca pública.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Unha característica que distingue a un funcionario interino é:
c) Ser persoal eventual
b) A transitoriedade do seu nomeamento
a) Ser de carreira
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Que unidade do ordenador é a encargada de realizar a execución dos programas interpretando instruccións?
a) Os periféricos
b) A memoria central
c) A CPU
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿De qué tipo de personalidade xurídica gozan os municipios?
a) Propia.
c) Organizativa.
b) Plena.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

A Lei de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común é de:
b) 27 de agosto de 1992.
a) 27 de febreiro de 1993.
c) 26 de novembro de 1992.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro


NotaCorrectasIncorrectasSin contestarTotal
? ? ? ? ?
Ir a la barra de herramientas