Estás haciendo el Test Numero 1278

Los usuarios registrados de forma gratuita
pueden pedir mas de 20 preguntas y no encontraran publicidad en los tests

Informacion
Etiquetas Personal Subalterno Subalterno
Numero de preguntas 33
Situacion Preguntas independientes.
Quiero hacer preguntas o

Se queremos crear unha páxina Web con Ms Word, debemos gardar o arquivo como:
a) Documento de WordPerfect
b) Documento HTML.
c) Documento de texto Ms-Dos con deseño.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Nun ordenador son periféricos de entrada:
c) Impresora e Modem.
b) O escaner e o lector de código de barras
a) O rato e o monitor.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Cando cesa O persoal interino?
a) Cando o estableza o Pleno
c) Cando a súa praza sexa ocupada por persoal funcionario de carreira.
b) Cando se cumpra o termino do seu contrato.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

A signatura topográfica é:
a) O número de orde que se da a unha obra cando entra na biblioteca
c) A etiqueta que se pon no lombo do libro
b) Un signo formado por cifras e letras que indica o lugar físico que ocupa o libro na biblioteca
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Das seguintes opcións ¿cales son navegadores de Internet?
c) Internet Explorer 5.0 e Outlook Express
b) Netscape Navigator 4.6 e Outlook Express
a) Netscape Navigator 4.6 e Internet Explorer 5.0
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

O tamaño do papel A3 segundo la táboa de formatos DIN e:
b) 297 x 420
a) 210 x 297
c) 420 x 594
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Os municipios exercen competencias delegadas con arranxo á lexislación de :
a) O Estado.
c) Todas as respostas son correctas.
b) As Comunidades Autónomas correspondentes.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Cal dos seguintes servicios non é obrigatorio que sexa prestado nun municipio que conte con menos de 20.000 habitantes?
a) Prestación de servicios sociais
c) Biblioteca pública.
b) Tratamento de residuos
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

O procedemento administrativo pode iniciarse:
a) De oficio exclusivamente
b) De oficio ou por acordo do órgano competente
c) De oficio ou a solicitude de persoa interesada
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Qué órgano é competente para realizar o nomeamento do persoal funcionario?
c) A Xunta de Goberno Local.
b) O Pleno
a) O Alcalde
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro


Nota Correctas Incorrectas Sin contestar Total
? ? ? ? ?
Ir a la barra de herramientas