Estás haciendo el Test Numero 1278

Los usuarios registrados de forma gratuita
pueden pedir mas de 20 preguntas y no encontraran publicidad en los tests

Informacion
Etiquetas Personal Subalterno Subalterno
Numero de preguntas 33
Situacion Preguntas independientes.
Quiero hacer preguntas o

¿Cal dos seguintes non é un sistema de tratamento de textos?
a) WORD-STAR
c) PC-WORD
b) WORD PERFECT
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

O contrato do persoal laboral pertencente a un Concello rexese por:
b) O Estatuto dos Traballadores
a) O Estatuto dos Funcionarios Laborais da Administración do Estado.
c) O Estatuto Básico do Persoal Laboral da Comunidade Autónoma.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Na celebración dun campionato, a misión do conserxe é:
b) Asistir á celebración do evento
a) Velar polo bo uso das instalacións
c) Controlar a venda de entradas
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

O tamaño do papel A3 segundo la táboa de formatos DIN e:
a) 210 x 297
c) 420 x 594
b) 297 x 420
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Cando se rexistra unha obra en varios volumes:
a) Asignáselle un número de rexistro a cada volume
b) Asignáselle un número de rexistro a cada volume e outro á obra completa
c) Asignáselle o mesmo número de rexistro a todos os volumes
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Cal dos seguintes servicios non é obrigatorio que sexa prestado nun municipio que conte con menos de 20.000 habitantes?
c) Biblioteca pública.
a) Prestación de servicios sociais
b) Tratamento de residuos
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

O procedemento administrativo pode iniciarse:
b) De oficio ou por acordo do órgano competente
a) De oficio exclusivamente
c) De oficio ou a solicitude de persoa interesada
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Os servizos da rede:
b) Son os datos a os que podemos acceder na rede
c) Son os recursos compatibles a os que podemos acceder a través da rede
a) Son programas a os que podemos acceder na rede
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿De qué tipo de personalidade xurídica gozan os municipios?
b) Plena.
c) Organizativa.
a) Propia.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Nun ordenador son periféricos de entrada:
b) O escaner e o lector de código de barras
c) Impresora e Modem.
a) O rato e o monitor.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro


Nota Correctas Incorrectas Sin contestar Total
? ? ? ? ?
Ir a la barra de herramientas