Estás haciendo el Test Numero 1280

Los usuarios registrados de forma gratuita
pueden pedir mas de 20 preguntas y no encontraran publicidad en los tests

Informacion OPOSICIÓN SUBALTERNOS/AS2010
Etiquetas Galicia Subalterno
Numero de preguntas 33
Situacion Preguntas independientes.
Quiero hacer preguntas o

Os municipios exercen competencias delegadas con arranxo á lexislación de :
a) O Estado.
b) As Comunidades Autónomas correspondentes.
c) Todas as respostas son correctas.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

A notificación dun acto administrativo, debe ser cursada ao interesado no prazo de:
c) Non existe prazo de entrega
a) 10 días a partir da data na que foi dictado
b) 15 días desde a data que consta no rexistro de saída
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Unha característica que distingue a un funcionario interino é:
c) Ser persoal eventual
a) Ser de carreira
b) A transitoriedade do seu nomeamento
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Na celebración dun campionato, a misión do conserxe é:
a) Velar polo bo uso das instalacións
b) Asistir á celebración do evento
c) Controlar a venda de entradas
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Cando cesa O persoal interino?
a) Cando o estableza o Pleno
c) Cando a súa praza sexa ocupada por persoal funcionario de carreira.
b) Cando se cumpra o termino do seu contrato.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

O procedemento administrativo pode iniciarse:
a) De oficio exclusivamente
c) De oficio ou a solicitude de persoa interesada
b) De oficio ou por acordo do órgano competente
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

el sistema de notación da CDU (Clasificación Decimal Universal) constrúese con:
b) Números romanos
a) Cifras árabes
c) Con números romanos e letras maiúsculas
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Os elementos do municipio son:
a) Alcalde e Concelleiros.
b) O territorio, a poboación e a organización
c) As comisiones informativa, os Tenentes de Alcalde e os Concelleiros
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Nunha folla de cálculo, a intersección dunha determinada fila cunha determinada columna denominase:
c) Cela
a) Punto de intersección
b) Cruceta
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

O contrato do persoal laboral pertencente a un Concello rexese por:
b) O Estatuto dos Traballadores
a) O Estatuto dos Funcionarios Laborais da Administración do Estado.
c) O Estatuto Básico do Persoal Laboral da Comunidade Autónoma.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro


Nota Correctas Incorrectas Sin contestar Total
? ? ? ? ?
Ir a la barra de herramientas