Estás haciendo el Test Numero 1278

Los usuarios registrados de forma gratuita
pueden pedir mas de 20 preguntas y no encontraran publicidad en los tests

Informacion
Etiquetas Personal Subalterno Subalterno
Numero de preguntas 33
Situacion Preguntas independientes.
Quiero hacer preguntas o

Os municipios exercen competencias delegadas con arranxo á lexislación de :
b) As Comunidades Autónomas correspondentes.
c) Todas as respostas son correctas.
a) O Estado.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Cando cesa O persoal interino?
b) Cando se cumpra o termino do seu contrato.
a) Cando o estableza o Pleno
c) Cando a súa praza sexa ocupada por persoal funcionario de carreira.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Cal dos seguintes servicios non é obrigatorio que sexa prestado nun municipio que conte con menos de 20.000 habitantes?
a) Prestación de servicios sociais
c) Biblioteca pública.
b) Tratamento de residuos
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

A notificación dun acto administrativo, debe ser cursada ao interesado no prazo de:
a) 10 días a partir da data na que foi dictado
b) 15 días desde a data que consta no rexistro de saída
c) Non existe prazo de entrega
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Nun ordenador son periféricos de entrada:
c) Impresora e Modem.
a) O rato e o monitor.
b) O escaner e o lector de código de barras
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Qué ordenación require un fondo de libre acceso?
c) Alfabética de autor
b) Sistemática
a) Alfabética de título
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Nunha folla de cálculo, a intersección dunha determinada fila cunha determinada columna denominase:
c) Cela
a) Punto de intersección
b) Cruceta
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Na celebración dun campionato, a misión do conserxe é:
c) Controlar a venda de entradas
b) Asistir á celebración do evento
a) Velar polo bo uso das instalacións
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Cal dos seguintes non é un sistema de tratamento de textos?
c) PC-WORD
a) WORD-STAR
b) WORD PERFECT
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Das seguintes opcións ¿cales son navegadores de Internet?
c) Internet Explorer 5.0 e Outlook Express
a) Netscape Navigator 4.6 e Internet Explorer 5.0
b) Netscape Navigator 4.6 e Outlook Express
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro


NotaCorrectasIncorrectasSin contestarTotal
? ? ? ? ?
Ir a la barra de herramientas